Generelt

Forretningsbetingelserne er gældende pr. 10. marts 2018.
Disse forretningsbetingelser gælder for alle aftaler om levering af tjenester fra WPHosting til WPHostings kunder. Indholdet af WPHostings tjenester er beskrevet i WPHostings produktbeskrivelser.

Disse forretningsbetingelser og kundens valgte tjenester udgør samlet kundens aftale med WPHosting.

Med kundens accept af forretningsbetingelserne bekræfter kunden at kunne indgå juridisk bindende aftaler. Hvis kunden indgår en aftale på vegne af en virksomhed, erklærer kunden at være juridisk bemyndiget til således at forpligte den pågældende virksomhed.

Konto og kundens brugeroplysninger

For at kunne bruge tjenesterne skal kunden oprette en konto på www.wphosting.dk. En konto kan indeholde en eller flere aftaler om levering af tjenester. Kunden har pligt til at sørge for, at alle oplysninger, der oplyses er korrekte og opdaterede og til straks at opdatere sine kontooplysninger, hvis oplysningerne ændres, herunder ændring af adresse, e-mail og telefonnummer.

Manglende meddelelse til WPHosting om ændringer af adresse og/eller e-mail vil blive anset som væsentlig misligholdelse af aftalen og berettige WPHosting til øjeblikkeligt at ophæve Aftalen, jf. punkt 7. Kunden er eneansvarlig for den aktivitet, der foretages på kundens konto, hvad enten denne aktivitet er godkendt af kunden eller ej, og kunden skal beskytte sine kontooplysninger, herunder, men ikke begrænset hertil, sit brugernavn, sit password og sine betalingsoplysninger.

Kunden skal underrette WPHosting omgående om ethvert brud på sikkerheden eller enhver uautoriseret brug af sin konto.

WPHostings behandling af personoplysninger og øvrige data

Når kunden opretter en konto, registrerer WPHosting kundens brugeroplysninger, herunder navn, adresse og emailadresse, i WPHostings brugerdatabase. Kunden fungerer hermed som dataansvarlig og WPHosting fungerer som databehandler. WPHostings behandling af disse oplysninger er underlagt reglerne i Databeskyttelsesforordningen (GDPR) og vil ske i overensstemmelse dermed. WPHosting overdrager kun persondata til virksomheder indenfor EU, som også er underlagt reglerne i Databeskyttelsesforordningen (GDPR). WPHosting overdrager ikke persondata til tredjepart udenfor EU eller til virksomheder inden- eller udenfor EU som ikke overholder Databeskyttelsesforordningen (GDPR).

Når der indgåes aftale mellem WPHosting og kunden, så informeres kunden via email, om hvilke persondata der er blevet registeret. Disse personoplysninger registreres i WPHostings brugerdatabase og IT-systemer, som overholder Databeskyttelsesforordningen (GDPR). Brugeroplysningerne overføres ikke til tredjelande eller internationale organisationer.

Al persondata behandles kun af personale indenfor WPHosting, som følger retningslinjer og politikker for behandlingen af personoplysninger ifølge Databeskyttelsesforordningen (GDPR).

Der bliver hos WPHosting ikke foretaget behandling af personoplysninger i egenskab af offentlig myndighed eller et offentligt organ, behandling af personoplysninger, hvor behandlingens kerneaktiviteter består i behandlingsaktiviteter, der kræver regelmæssig og systematisk overvågning af registrerede i stort omfang, samt behandling af følsomme personoplysninger eller oplysninger om strafbare forhold i stort omfang.

For domæner, hvor WPHosting engageres af kunden til at varetage den administrative håndtering af domænet, forbeholder WPHosting sig ret til følgende: Valg af domæneleverandør, opdatering af kontakter, herunder visning af oplysninger i whois.
Domæner registreret gennem WPHosting er underlagt specifikke regler fra den pågældende domænemyndighed. WPHosting bruger alene domæneleverandør som er underlagt Databeskyttelsesforordningen (GDPR).

Når WPHosting registrerer et domæne for Kunden, vil Kundens oplysninger såsom navn, adresse, telefonnummer, e- mailadresse og CVR/CPR/-nummer (f.eks påkrævet ved registrering af .se og .nu domæner) blive fremsendt til registreringsdatabasen for et topdomæne. I nogle tilfælde offentliggøres dette via domænemyndighedens whois detaljer. Undtagelser er dog .se og .nu, hvor kontaktoplysninger til privatpersoner er skjult.
For .dk domæner er det en forudsætning for at få brugsretten til et .dk domænenavn, at DK Hostmaster A/S kan validere kundens navne- og adresseoplysninger. Domæneejereren kan herefter kontakte DK Hostmaster og søge om at skjule whois oplysningerne.

Kundens behandling af personoplysninger og øvrige data

Kunden er ansvarlig for at opgive sine almindelige og personlige oplysninger til sin konto, og det er således kunden, der er dataansvarlig og dermed ansvarlig for behandlingen af disse oplysninger, herunder for at have indhentet behørigt samtykke til eventuel behandling af tredjemands oplysninger. I behandlingen af disse oplysninger fungerer WPHosting alene som databehandler, der er underlagt kundens instrukser.

Kunden har som dataansvarlig pligt til at træffe de nødvendige tekniske og organisatoriske foranstaltninger til sikring af, at oplysningerne er behørigt beskyttet mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, tab eller ændring og mod uautoriseret videregivelse, misbrug eller anden behandling i strid med gældende Databeskyttelsesforordningen (GDPR).

WPHosting er ikke ansvarlig for forhold efter Databeskyttelsesforordningen (GDPR) i forbindelse med de af kunden, som dataansvarlig, behandlede oplysninger, og Kunden hæfter over for WPHosting for ethvert krav, der måtte opstå i anledning af Databeskyttelsesforordningen (GDPR) eller nogen øvrige regler om beskyttelse af personlige oplysninger eller anden lovgivning i den forbindelse.

WPHosting forbeholder sig dog ret til at skaffe sig adgang til kundens data på kontoen, i den udstrækning WPHosting måtte finde det nødvendigt af hensyn til WPHostings drift og/eller sikkerheden for tjenesterne.
WPHosting og dets medarbejdere har i den forbindelse tavshedspligt, og WPHosting vil orientere kunden om det, hvis WPHosting således har tilgået oplysningerne på kundens konto.

Brug

Kundens brug af tjenesterne er underlagt de eventuelle datatrafikbegrænsninger, som fremgår af produktbeskrivelsen for kundens tjenester.
WPHostings til enhver tid gældende trafikgrænser på WPHostings forskellige abonnementstyper fremgår i øvrigt af produktsammenligningen.

WPHosting fakturerer ikke et eventuelt merforbrug, men hvis kundens trafikforbrug over en længere periode overstiger abonnementstypens trafikgrænse, kontakter WPHosting kunden med henblik på en eventuel fremtidig opgradering til en anden abonnementstype. Ønsker kunden ikke opgradering, har WPHosting ret til at fakturere overforbrug, i overensstemmelse med gælder priser.

WPHosting tilbyder fri adgang til standard scripts samt brug af andre scripts, forudsat at der er tale om scripts, der ikke belaster serverne i urimelig grad.

Ej tilladt brug

At foretage handling eller transmission, som vil kunne udgøre eller medføre et uforholdsmæssigt pres på WPHostings servere og tekniske infrastruktur. WPHosting forbeholder sig i den forbindelse ret til at gennemgå enhver konto for ekstrem udnyttelse af plads, båndbredde eller ressourceforbrug, med henblik på at fjerne dette.

Bruge tjenesterne til ulovlige formål. Forbuddet gælder tekster, billeder, filmklip, lydfiler og enhver anden tænkelig information eller hyperlinks hertil placeret på serveren, uanset hvem der måtte have adgang til materialet, også hvis det kun er kunden selv, en begrænset kreds eller et ubegrænset antal personer.

Bruge tjenesterne til olovligt materiale. Ulovligt materiale kan fx være, men er ikke begrænset til, ophavsretligt beskyttet materiale eller andet materiale, som kunden ikke er berettiget til at offentliggøre eller lagre ifølge lovgivningen. WPHosting vurderer frit, om der er tale om ulovligt materiale, og forbeholder sig til enhver tid ret til at slette sådant materiale uden varsel, også hvis meddelelse om ulovligt forhold kommer fra tredjemand. Slettes sådant materiale, kan kunden ikke gøre noget krav gældende mod WPHosting som følge af sletningen.

Hvis WPHosting fra tredjemand modtager meddelelse om, at kunden bruger tjenesterne ulovligt, sammen med en anmodning om at blokere for kundens tjenester, vil WPHosting orientere kunden herom, idet WPHosting dog samtidig vil meddele såvel kunden som den pågældende tredjemand, at WPHosting kun efterkommer anmodninger om at blokere for en tjeneste, hvis der foreligger en retskendelse herom. WPHosting har ret til at overgive ulovligt materiale og oplysninger til relevante myndigheder, hvis det er påkrævet.

Kontakt og support

WPHosting tilbyder e-mailsupport alle dage via vores ticketsystem i kontrolpanelet. Der kan også tilbydes e-mailsupport via almindelig e-mailkontakt. E-mailadresser til de forskellige afdelinger er anført på WPHostings supportsider.

Varighed og opsigelse

En konto kan indeholde en eller flere aftaler om levering af tjenester. En aftale om levering af en tjeneste indgås som en løbende aftale. Der betales årsvis forud for tjenesten, og kunden vælger betalingsperioden i forbindelse med sit valg af tjeneste.
For at sikre at kundens e-mail og hjemmesider forbliver tilgængelig, vil alle betalinger med kreditkort, uanset type, blive tilmeldt automatisk abonnementsbetaling. Dette gælder også ved tilkøb foretaget under løbeperioden. Med abonnementsbetaling bliver kundens aktive ydelser automatisk betalt og forlænget fra 14 dage før ydelses udløb, medmindre at ydelsen opsiges rettidigt.

I tilfælde af fejlet betaling, uanset årsag, vil der blive fremsendt en ordinær betalingsanmodning til kunden via e- mail. I henhold til WPHosting's persondatapolitik og sikkerhedspolitik, opbevarer WPHosting på intet tidspunkt kundens kreditkortoplysninger. Kreditkortoplysninger vil blive håndteret af Stripe Inc. Stripe Inc. er PCI-certificeret betalingsgateway-udbyder. Alle transaktioner bliver sendt via en krypteret forbindelse. Kunden kan til enhver tid få fjernet eller opdateret sine kreditkortoplysninger, skulle kortet f.eks. være udløbet, lukket, spærret eller på anden måde ændret. Kunden kan ændre det kort der benyttes til abonnementsbetaling i kundens kontrolpanel.

Ønsker kunden at få fjernet sin tilmelding og/eller muligheden for at tilmelde sig automatisk abonnementsbetaling kan dette gøres i kundens kontrolpanel eller ved henvendelse til WPHosting Salg.

Kunden er altid bundet af abonnementet i 12 måneder fra WPHosting påbegynder leveringen af ydelsen. Hvis kunden ikke opsiger abonnementet løber det automatisk videre. Kunden kan herefter opsige det med en måned varsel.

For forbrugerkøb gælder dette alene for aftaler, hvor hele ydelsen skal leveres senest et år efter aftalen er indgået, hvor prisen for ydelsen ikke overstiger 2.000 kr. i abonnementsperioden og hvor betaling er sket senest 14 dage efter aftalens indgåelse.

Alle abonnementer hos WPHosting kan opsiges med 15 dages varsel til fornyelsesdatoen. Fornyelsesdatoen kan Kunden finde i kontrolpanelet samt på fremsendte fakturaer. Opsigelse kan ske i kontrolpanelet eller via henvendelse til WPHosting Support.

For forbrugerkøb, der fortrydes indenfor 14 dage efter betaling, kan beløbet tilbagebetales. Tilbagebetalingen gælder dog ikke oprettelsesafgiften og eventuel domæneafgift.

Fortrydelse eller tilbagebetaling kan ikke ske for afgift for domænekøb eller domæneflytning.

Kunden kan opsige en tjeneste med en måneds varsel til udgangen til en måned.